Nationaal inkomen

Het nationaal inkomen is een economische term die het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar aangeeft.

Onder het nationaal inkomen scharen we: loon, interest, huur

United States Away CAMERON 20 Jerseys

United States Away CAMERON 20 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, pacht en winst. Men kan deze posten zien als de beloning voor het gebruik van de productiefactoren. Deze beloning wordt de toegevoegde waarde genoemd. Een alternatief voor de berekening van het nationaal inkomen is het nationaal product, dat is de waarde van alle in het land geproduceerde goederen en diensten. Men noemt dat het binnenlands product, berekend tegen marktprijzen. Dat laatste kan ook berekend worden als de som van alle toegevoegde waarde.

Het is bij het nationaal inkomen gebruikelijk dat men deze netto waardeert tegen factorkosten, men spreekt dus meestal van netto nationaal inkomen (nni) glass and bottle.

Het nationaal inkomen wordt meestal bruto bepaald, dat wil zeggen met inbegrip van de investeringen. Voor het berekenen van het inkomen worden deze investeringen in de regel afgeschreven, dat wil zeggen afgetrokken in schijven naargelang de verwachte duurtijd. Van het nationaal product zijn deze afschrijvingen dus niet afgetrokken bromelain tenderizer. De meeste statistieken verkiezen het bruto nationaal inkomen (bni) boven het bruto binnenlands product (bbp). Voor het verschil van die betekenissen wordt verwezen naar de artikels in kwestie natural meat tenderiser.